Модул за планиране и управление верига доставки
Проект BG16RFOP002-2.002-0525
„Подобряване на капацитета на НИНАХИМ ЕООД за по-успешно
управление и организация на основните фирмени процеси“
по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020 г.
Бенефициент: НИНАХИМ ЕООД